Dětské krizové centrum

Cíl, který spojuje naše české kolegy, je pomáhat místním komunitám prostřednictvím osobního zapojení, aktivit a darování. Tým se cítí neuvěřitelně nadšený z Joy of Giving a věří, že filantropické aktivity dávají jejich životům i životům ostatních větší smysl.

Tento měsíc naše česká kancelář podporuje Dětské krizové centrum. Dětské krizové centrum, založené v Praze v roce 1992, zůstává jedinou institucí v zemi, která poskytuje specializované služby pro týrané a sexuálně zneužívané děti. Aby jim centrum pomohlo vyrovnat se s traumatem a vrátit se do každodenního života, provozuje bezplatnou linku pomoci a aktivity v oblasti prevence, intervence, diagnostiky a terapie. Její personál tvoří psychologové, terapeuti a sociální pracovníci ve spolupráci s dětskými lékaři, dětskými psychiatry, gynekology a sexuology.

Dětské krizové centrum se v roce 2022 stěhuje a naši čeští kolegové shánějí prostředky na nákup vybavení do nových terapeutických místností pro děti.

 

A goal that unites our Czech colleagues is helping local communities through personal involvement, activities and gifting. The team feels incredibly passionate about Joy of Giving, believing that philanthropic activities give their lives and the lives of others a greater purpose.

This month, our Czech business is supporting The Children’s Crisis Center. Established in Prague in 1992, The Children’s Crisis Center remains the only institution in the country to provide specialised services for abused and sexually abused children. To help them deal with trauma and return to everyday life, the centre runs a free helpline and activities around prevention, intervention, diagnosis and therapy. Its staff consists of psychologists, therapists and social workers in cooperation with paediatricians, child psychiatrists, gynaecologists and sexologists.

The Children’s Crisis Center is relocating in 2022, and our Czech colleagues are raising funds to buy equipment for new therapy rooms for the children.